معماى هويدا

پل حسرت، برزخ بیروت، زائر پاریس، سرزمین عجائب، بازگشت به پاریس، سال های سرگردانی، انقلاب سفید، کانون مترقی، زمستان ناخرسندی ها، یادداشت ه…

معماى هويدا